Privatuma Politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VENTAmobile”

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību, t.sk., Jūsu tiesībām uz informācijas pieejamību, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENTAmobile” (turpmāk – VENTAmobile un/vai mēs), atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām, ir izstrādājusi privātuma politiku. Šīs Privātuma politikas mērķis ir viegli saprotamā, skaidrā un vienkāršā valodā, sniegt Jums informāciju par to, kā mēs veicam personas datu apstrādi, palīdzēt izprast, kādā veidā un kādiem mērķiem mēs apstrādājam personas datus, kā arī iepazīstināt Jūs ar Jūsu tiesībām un pienākumiem.

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Apstrādājot personas datus, mēs nodrošinām Jūsu personas datu konfidencialitāti un īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai Jūsu personas dati tiktu pasargāti no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmanīšanas vai iznīcināšanas.
  • Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisku personu (datu subjektu), kuru personas datus mēs apstrādājam. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, mēs atsevišķi sniedzam papildu informāciju.
  • Šī privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja Jūs apmeklējat cita komersanta mājas lapu vai izmantojat tā pakalpojums. Šādos gadījumos mēs aicinām Jūs iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.
  • Sākotnēji aicinām Jūs iepazīties ar šajā Privātuma politikā lietotajiem jēdzieniem:
   • Jūs – Jūs kā fiziskā persona, kuras Personas datus apstrādājam.
   • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Jums, kā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”).
   • Piekrišana – Jūsu brīvi, nepārprotami izteikts gribas apstiprinājums, ar kuru Jūs piekrītat savu Personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.
   • Apstrāde – jebkuras darbības, kuras veicam ar Jūsu Personas datiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, izpaušana, pielāgošana vai pārveidošana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana u.tml.
   • Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko mēs piedāvājam un sniedzam attālināti vai klātienē.
   • Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz Jums, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personu datu kopas.
   • Profilēšana – Jūsu personas datu izmantošana automatizētai personas datu apstrādei, kas izpaužas kā Jūsu personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar Jums saistītus personiskus aspektus.
   • Datu valsts inspekcija – iestāde, kas Latvijas Republikā veic Regulas piemērošanas uzraudzību.

 

 1. Kas apstrādā Jūsu Personas datus?

Jūsu Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENTAmobile”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103946771, juridiskā adrese Burtnieku iela 39, Rīga, LV-1084, tālrunis: +371 66002466, e-pasts: info@ventamobile.net.

 

 1. Kā un kādus Personas datus mēs apstrādājam?
  • Informācija, ko mēs iegūstam par Jums, ir atkarīga no Jūsu pieteiktā vai izmantotā produkta vai Pakalpojuma, tai skaitā, kur un kā Jūs izmantojat mūsu sniegtos Pakalpojumus, un kāda ir bijusi Jūsu saziņa ar mums.
  • Jūsu Personas datus mēs var saņemt vairākos veidos, tai skaitā:
 • Kad Jūs vai Jūsu pilnvarotā persona mums tos iesniedz – piemēram, piesakoties produktu un Pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot līgumu, lietojot mūsu sniegtos Pakalpojumus, iesniedzot mums pieteikumu, lūgumu u.tml., apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centru, sazinoties ar mums pa pastu, ar e-pasta starpniecību, pa tālruni, abonējot jaunumus, sniedzot mums informāciju par veiktajiem maksājumiem, piedaloties aptaujās u.tml.
 • Dati tiek radīti, izmantojot mūsu sniegtos Pakalpojumus vai tīklu – piemēram, kad Jūs veicat zvanus, sūtāt SMS, apmeklējat lietotnes u.tml.

Apmeklējot mūsu mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko mēs informējam Jūs mājas lapas apmeklējuma laikā. Detalizēta informācija par sīkdatnēm ir sniegta šīs Privātuma politikas 9. punktā.

 • Dati var tik pieprasīti un saņemti no citiem avotiem – piemēram, no valsts vai privātām iestādēm, publiski pieejamiem reģistriem (kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm) vai trešajām pusēm.
  • Personas datu veidus, kurus mēs lielākoties vācam un apstrādājam, mēs iedalām šādās kategorijās:
 • Jūsu pamatdati – tie ir Jūsu identificējošie dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinošā dokumentā norādītā informācija (dokumenta numurs, izdošanas datums). Informācija, lai ar Jums sazinātos, dzīvesvietas adrese, adrese korespondences saņemšanai, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājumi, tajos ietvertā informācija, kredītvēstures un parādu piedziņas dati, Pakalpojumu un Jūsu izmantotās iekārtas dati u.tml.
 • Jūsu pārraidītā satura dati – Jūsu pārraidītais saturs atsevišķu pakalpojumu ietvaros, tai skaitā, balss, video saturs u.tml.
 • Noslodzes dati (elektronisko sakaru metadati) – tie ir dati, kurus mēs apstrādājam, lai pārraidītu informāciju elektronisko sakaru tīklā vai sagatavotu Jums rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu, un kas ļauj identificēt Jūs kā datu subjektu.
 • Atrašanās vietas dati (elektronisko sakaru metadati) – tie ir dati, kurus mēs apstrādājam elektronisko sakaru tīklā vai ko apstrādājam, kad Jūs izmantojat elektronisko sakaru pakalpojumus, un kas norāda uz Jūsu izmantotās galiekārtas atrašanās vietu, tai skaitā Jūsu izmantotās galiekārtas atrašanās vieta (adrese), pieslēguma punkta adrese, GPS, Wi-Fi u.tml.

 

 1. Kādiem nolūkiem un uz kāda pamata mēs apstrādājam Personas datus?
  • Pirms mēs uzsākam Jūsu Personas datu apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt Personas datus.
  • Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, mēs dodam priekšroku Anonimizētu datu apstrādei. Tomēr sniegtā Pakalpojuma, sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas Personas datus.
  • Personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, mūsu leģitīmām (likumīgām) interesēm, tostarp lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (normatīvo aktu izpildei) vai lai izpildītu līgumu, kurā Jūs esat līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
  • Uzsākot sadarbību vai lai sniegtu Jums Pakalpojumu kā jau esošam klientam, mēs attiecībā uz Jums varam pieņemt automatizētus individuālus lēmumus. Šādu automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas ietvaros var tikt veikta Profilēšana, kas izpaužas kā Jūsu Personas datu apstrāde, lai, piemēram, izvērtētu vai atbilstošais produkts vai Pakalpojums ir piemērots Jūsu vēlmēm un/vai vajadzībām, tai skaitā, lai izvērtētu riskus un sniegtu Jums konsultācijas saistībā ar Pakalpojumiem.
  • Tāpat mēs pieņemam automatizētus individuālus lēmumus, tostarp, veicam Profilēšanu, saistībā ar Jūsu iespējām izpildīt maksājuma saistības, kredītspējas izvērtēšanu un tiešo mārketingu, lai Jūs, piemēram, neapgrūtinātu ar Jums nederīga piedāvājuma sūtīšanu, bet gan, analizējot dažāda veida mums pieejamo informāciju, automatizēti prognozētu Jūsu vajadzībām piemērotākos un atbilstošākos piedāvājumus.
  • Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu mēs veicam tikai uz Jūsu sniegtas piekrišanas vai līguma (darījuma) pamata. Atsevišķos gadījumos automatizēta individuāla lēmuma pieņemšanu mēs veicam arī uz leģitīmas intereses pamata, ja to pieļauj attiecīgie normatīvie akti. Taču Jums ir tiesības lūgt mūs pārtraukt šādu Jūsu datu apstrādi, atsaucot Jūsu sniegto piekrišanu, vai arī, ja profilēšanu mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmu interesi – izteikt mums iebildumu pret savu datu apstrādi šādam mērķim.
  • Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem nolūkiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, mūsu leģitīmām interesēm, piemēram;
 • Līguma noslēgšanai, grozīšanai, līguma saistību izpildei, Pakalpojuma sniegšanai/ierīkošanai, Jūsu identificēšanai – datu apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • Norēķinu administrēšanai, grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai – datu apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • Jūsu pieteikto jautājumu, iebildumu u.tml. risināšanai un apstrādei – datu apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • Jums sniegtā Pakalpojumu kvalitātes kontrolei un Jūsu viedokļa noskaidrošanai – datu apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
 • Parādu piedziņai – datu apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma) un leģitīmas intereses pamata.
 • Krāpniecības novēršanai un/vai kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai (kredītriska novērtējums pirms produkta, Pakalpojuma pārdošanas un/vai līguma izpildes laikā) – datu apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma), leģitīmas intereses un Jūsu sniegtas piekrišanas pamata.
 • Mūsu un Mūsu sadarbības partneru piedāvājumu vadībai, Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem – datu apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un Jūsu sniegtas piekrišanas pamata.
 • Mūsu organizatoriskai pārvaldībai – datu apstrādi veicam uz likuma un leģitīmas intereses pamata.
 • Procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu un tīkla datu statistikas un analītikas, korelāciju un tendenču noteikšanai, lai tos attīstītu un pilnveidotu, Jūsu apmierinātības un lojalitātes nodrošināšanai – datu apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.

 

 1. Kā mēs aizsargājam Personas datus?

Mēs garantējam Jūsu Personas datu konfidencialitāti un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot Personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības Personas datiem, veicot Personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību, datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

 

 1. Kam mēs nododam Personas datus?
  • Atbilstoši konkrētam mērķim, atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu Personas datus šādiem saņēmējiem:
   • sadarbības partneriem, ar kuriem mēs esam noslēguši sadarbības līgumus. Mēs sadarbojamies ar trešajām personām, kas palīdz mums nodrošināt darbību, sniegt, pilnveidot, analizēt, pielāgot un atbalstīt mūsu pakalpojumus, kā arī nodrošināt mūsu organizatoriskus un pārvaldes procesus. Piemēram, Personas datu apmaiņa ar sadarbības partneriem var tikt saistīta ar:
  • pakalpojumu nodrošināšanu (sadarbības partneri, kas sniedz informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumus, klātienes un attālinātas tirdzniecības pārdevēji, iekārtu uzstādītāji un iekārtu remonta veicēji, mājas lapu, mobilo aplikāciju izstrādātāji un uzturētāji tml.),
  • maksājumu nodrošināšanu (e-rēķina pakalpojumu sniedzēji, bankas u.tml.),
  • korespondences nosūtīšanu un piegādi (sadarbības partneri, kas sniedz rēķinu izdrukas, sūtījumu piegādes pakalpojumus, t.sk. pasts, kurjerpasts tml.),
  • drošības un aizsardzības nodrošināšanu (sadarbības partneri, kas nodrošina mūsu darbinieku, apmeklētāju un īpašuma drošību un aizsardzību, kā arī sadarbības partneri, kas palīdz mums nodrošināt mūsu informācijas sistēmu un infrastruktūras drošību un aizsardzību, t.sk. pret krāpniecību, neautorizētu piekļuvi un citu prettiesisku rīcību),
  • pakalpojumu kvalitātes kontroles veikšanu (sadarbības partneri, kas veic klientu apmierinātības pētījumus u.tml.),
  • mārketinga aktivitāšu veikšanu (sadarbības partneri, kas izsūta dažāda veida piedāvājumus un cita veida paziņojumus, veic klientu piesaistes mārketinga pasākumus, t.sk., akcijas, loterijas, konkursus),
  • organizatoriskas pārvaldības nodrošināšanu (auditori, revidenti, juridisko pakalpojumu sniedzēji, finanšu konsultanti vai citi Personas datu apstrādātāji, kurus mēs piesaistām organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai).
   • parādu piedziņas uzņēmumiem vai iestādēm (parādu piedzinēji (tajā skaitā parādu piedzinēji saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām), tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas procesa administratori, tiesu izpildītāji u.tml.).
   • uzraudzības iestādēm (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Datu valsts inspekcija, glābšanas dienesti, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes u.c. institūcijas un iestādes atbilstoši normatīvo aktu prasībām).
   • trešajām personām (tiesību subjekti, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji).
  • Mēs varam nodod Jūsu Personas datus citai personai – ar mums saistītai personai, tiesību un saistību pārņēmējam, jaunajam īpašniekam – saistībā ar uzņēmuma pārdošanu, apvienošanos, iegūšanu, restrukturizāciju vai īpašuma pārdošanu, pakalpojuma sniegšanas nodošanu citai personai u.tml.
  • Personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Personas datiem ir tikai mūsu un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Personas datus tikai atbilstoši Personas datu apstrādes nolūkiem un pamatiem, ievērojot Personas datu aizsardzības tiesību aktos, kā arī mūsu iekšējos tiesību aktos noteiktās Personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

 

 1. Vai mēs nododam Jūsu personas datus ārpus ES/EEZ?

Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

 

 1. Cik ilgi mēs glabājam datus?

Personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka Personas datu glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Glabāšanas periods ir atkarīgs no tā, kādiem nolūkiem dati tiek apstrādāti un pēc kādiem kritērijiem mēs izvērtējam Jūsu Personas datu glabāšanas termiņu, piemēram, glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

 1. Kā mēs lietojam sīkdatnes?
  • Lai uzlabotu mūsu mājas lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par mājas lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju, mūsu mājas lapā var tikt izmantotas sīkdatnes (angļu val. cookies) – tie ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad Jūs apmeklējat interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā tādā apmērā, kā tas norādīts Jūsu datora pārlūkprogrammas iestatī Detalizētāku informāciju par sīkdatnēm Jūs varat iegūt mūsu mājas lapā www.ventamobile.net.
  • Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, Jums jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim Jums šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.

 

 1. Kādas ir Jūsu tiesības un pienākumi?
  • Mēs nodrošinām Jums tiesības, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu: atsaukt doto piekrišanu savu Personas datu apstrādei jebkurā laikā, piekļūt saviem Personas datiem, labot savus Personas datus, dzēst savus Personas datus, ierobežot savu Personas datu apstrādi, pārnest savus Personas datus, iebilst pret savu Personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, atteikties no automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas.
  • Jums ir tiesības sazināties ar mums vai Datu valsts inspekciju par datu apstrādes jautājumiem. Mēs izskatīsim un sniegsim Jums atbildi un informāciju saistībā ar šo Privātuma politiku, Personas datu apstrādes nolūkiem un pamatiem, piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

 • Kā iesniegt pieprasījumu?

Jūs varat iesniegt savu pieprasījumu:

 • klātienē, ierodoties mūsu klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar Jūsu pieprasījuma iesniegšanu, t.sk., atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • pa pastu, atsūtot ar personisko parakstu parakstīto iesniegumu.

 

Saņemot Jūsu pieprasījumu, mēs to izvērtēsim un nepieciešamības gadījumā lūgsim precizēt pieprasījuma apjomu, attiecībā uz kuru informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas, kā arī lūgsim paskaidrot pieprasījuma pamatojumu un būtību.

 

 • Cik ilgā laikā izskatīsim Jūsu pieprasījumu?

Mēs sniegsim Jums atbildi uz Jūsu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas brīža, nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Jūsu pieprasījuma apjomu, mums ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā mēs Jūs informēsim par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

 

 • Kādā veidā sniegsim informāciju uz Jūsu pieprasījumu?

Mēs nodrošināsim Jums informācijas uz Jūsu pieprasījumu sniegšanu klātienē, ierodoties mūsu klientu apkalpošanas centrā, šifrēta elektroniskā pasta veidā, pēc iespējas ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes uz pieprasījumu saņemšanas veidu. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., Jūs uzņematies atbildību par izvēlētā saņemšanas veida drošumu.

 

 • Vai Jums būs jāmaksā par pieprasījuma izskatīšanu?

Jūsu pieprasījuma izskatīšana tiek nodrošināta bez maksas. Tomēr, ja secināsim, ka Jūsu pieprasījumi regulāri atkārtojas, ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, mēs, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu (t.sk., darbinieku resursu izmaksas), varam pieprasīt no Jums saprātīgu maksu par Jūsu pieprasījuma izskatīšanu vai arī atteiksimies izpildīt Jūsu pieprasījumu, par to Jūs iepriekš informējot.

 

 • Kāda svarīga informācija jāņem vērā, izmantojot datu subjekta tiesības?
  • Jums ir jāņem vērā, ka Personas datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Ja Jūs izmantosies savas datu subjekta tiesības, tas nenozīmē, ka mēs pilnībā pārtrauksim Jūsu Personas datu apstrādi. Šajā gadījumā mums tomēr būs tiesības apstrādāt Jūsu Personas datus, piemēram, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības, citas fiziskas personas vai juridiskas personas tiesības.
  • Atsaucot doto piekrišanu Personas datu apstrādei attiecīgajam nolūkam, mēs vairs neveiksim Jūsu Personas datu apstrādi. Tomēr, ja Jūs atsaucāt kādu no Jūsu dotajām piekrišanām, Jums jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un Jums var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piekrišanas atsaukums neietekmēs Jūsu Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

 

 • Kādi ir Jūsu kā datu subjekta pienākumi?
  • Mums ir svarīgi, ka mūsu rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija par Jūsu Personas datiem. Ja Jūsu Personas datos ir notikušas izmaiņas, kā arī, ja Jūs esat konstatējis (-usi), ka mēs apstrādājam neprecīzus vai nepilnīgus Jūsu Personas datus, lūdzam Jūs sapratīgā laika periodā informēt par nepieciešamību veikt tajos labojumus. Šādā gadījumā mums ir tiesības pieprasīt Jums uzrādīt labojumu pamatojošus dokumentus.
  • Saziņas un sadarbības ietvaros mēs varam lūgt Jūs sniegt papildu identificējošu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu pārliecināties, ka saziņa vai sadarbība notiek tieši ar Jums kā ar datu subjektu, kā arī tieši Jūs esat persona, kura ir iesniegusi un parakstījusi pieprasījumu. Ja Jūs neiesniegsiet mums pieprasīto papildu informāciju vai mums būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad šajā gadījumā mēs varam atlikt Jūsu pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pilnībā pārliecināti par Jūsu identitāti.
  • Jums ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku jau pirms sadarbības uzsākšanas ar mums, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas ir saistīta ar Jums un kuru intereses var tikt skartas Personas datu apstrādes procesos. Mēs sagaidām, ka Jūsu sniegtie dati neskar citu personu intereses, bet ja tomēr dati tiešā veidā attiecas uz citu personu, mēs sagaidām, ka Jūs bez kavēšanās mūs par to informēsiet. Gadījumos, kad Jums ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus, Jūs būsiet atbildīgs par šo citu personu informēšanu par veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām.

 

 1. Kā ar mums sazināties?

Jautājumu, kas saistīti ar Jūsu Personas datu apstrādi, gadījumā, aicinām Jūs sazināties ar mums rakstot e-pastu uz info@ventamobile.net, zvanot pa tālruni +371 66002466 vai ierodoties mūsu klientu apkalpošanas centrā, kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Jūs varat iesniegt saskaņā ar šīs Privātuma politikas 10. punktu.

 

 1. Kā mēs nodrošināsim aktuālu informāciju par Personas datu apstrādi?

Lai Jūsu rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Jūsu Personas datu apstrādi, mēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināsim šīs Privātuma politikas pārskatīšanu un atjaunošanu. Tādēļ aicinām Jūs regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju mūsu mājas lapā info@ventamobile.net vai klientu apkalpošanas centrā. Ja veiksim izmaiņas Privātuma politikā, mēs par to Jūs informēsim ar paziņojumu mūsu mājas lapā info@ventamobile.net. Būtisku izmaiņu gadījumā Jūs informēsim, izmantojot arī citus saziņas kanālus.

 

For Operators

For Travelers